Cải Ngồng

Giá: Công Ty

Cải Bẹ

Giá: Công Ty

Cải Bắp

Giá: Công Ty

Cà Rốt

Giá: Công Ty

Cà Chua

Giá: Công Ty

Bí Ngọn

Giá: Công Ty

US KOM 6-9-9

Giá: Công Ty

EXIN 4,5 Trừ Sâu

Giá: Công Ty

EXIN 2.0 SC - Trừ Rầy

Giá: Công Ty

TK USCOM

Giá: Công Ty